Loading...
Humanasium

STERK MENS- & MAATSCHAPPIJONDERWIJS

WAT IS HET HUMANASIUM?

Het Humanasium is een onafhankelijk landelijk platform voor de versterking en ontwikkeling van onderwijs in het domein Mens- en Maatschappij. Het Humanasium stimuleert en ondersteunt samenwerking tussen de Mens- en Maatschappijvakken en vakdocenten aardrijkskunde, geschiedenis, economie, filosofie, levensbeschouwing, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

WAAROM?

Leerlingen willen graag de wereld begrijpen. Docenten zijn docent geworden omdat ze leerlingen willen helpen de wereld te begrijpen en hen de weg willen wijzen. Via hun vakgebied en de persoonlijke band die ze met leerlingen hebben. De Mens- en Maatschappijvakken spelen in het onderwijs een cruciale rol bij het denken over de wereld, over wie je bent en wie de ander is en hoe dat samenhangt. Deze vakken onderscheiden zich van andere vakken doordat ze de betrokkenheid van de mens op de samenleving en de wereld als object hebben en centraal stellen. De samenhang tussen deze vakken vanuit deze tijd helpt leerlingen verbanden te zien en de wereld beter te begrijpen. Maar een succesvolle implementatie hangt o.a. af van de competentie van docenten en een beschikbare leerlijn.

Samenwerking tussen de Mens- en Maatschappijvakken blijkt vaak lastig zo vorm te geven dat docenten en leerlingen meerwaarde ervaren. En komt op scholen moeizaam van de grond. Het zijn van oudsher gescheiden disciplines met lange tradities en ontwikkelde vakdidactieken. Maar ook is de rol van docent al complex genoeg en de werkdruk vaak hoog waardoor er weinig ruimte in hoofden en agenda's is.

Met het oog op de toekomst van leerlingen die hun weg moeten zien te vinden in deze wereld is het belangrijk dat:

 • Schoolleiders de samenwerking tussen vakken goed gaan faciliteren
 • Docenten van de Mens- en Maatschappijvakken over de grenzen van hun eigen discipline kijken en zich gaan bezinnen op de vragen:
  • Waartoe willen wij leerlingen opleiden?
  • Op welke manieren kan een vorm van samenwerking tussen de vakken bijdragen aan betekenisvol toekomstgericht onderwijs voor leerlingen?
  • Wat is de kern van de verschillende vakken en waar zitten de belangrijkste overeenkomsten en verschillen?

WAT KAN HET HUMANASIUM DOEN?

De Stichting Humanasium heeft een aanpak ontwikkeld voor scholen en docenten die concreet willen samenwerken om meer samenhang te creëren tussen de Mens- en Maatschappijvakken in het curriculum op hun school. Dat kan op verschillende manieren.

Bijvoorbeeld op een kleinschalige manier door de samenwerking tussen twee vakken en vakdocenten bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis, waarbij ze met hun leerlingen in een periode in het jaar samen aan een gezamenlijk project werken vanuit de verschillende perspectieven. Maar ook grootschalig waarbij je in stappen toewerkt naar de samenwerking tussen alle docenten van de Mens- en Maatschappijvakken en een complete integratie van het curriculum.

Onze aanpak begint bij het ontwikkelen van een visie en een didactiek. Zie het Programma.

WAT KAN DIT OPLEVEREN?

Samenwerking tussen de mens- en maatschappijvakken kan een school veel opleveren. Hierdoor zien leerlingen de samenhang beter. Ook wordt het onderwijs betekenisvoller voor leerlingen omdat je niet vanuit vakinhoud maar vanuit thema’s vertrekt die actueel en urgent zijn in de wereld van nu. Via de thema’s kom je dan bij de vakinhoud terecht. Het is ook voor docenten inspirerend om:

 • Vanuit andere vakperspectieven en invalshoeken naar vertrouwde onderwerpen te kijken.
 • Inhoudelijk met collega’s samen te werken en van elkaar te leren.
 • Leerlingen gemotiveerd aan de slag te zien.

Bij de Mens- en Maatschappijvakken draait het naast vakinhoud ook om overkoepelende informatievaardigheden als onderzoeken, kritisch denken en burgerschapsvorming. In het huidig tijdgewricht in een wereld die in toenemende mate geglobaliseerd is en waarin alles met alles samenhangt is dit belangrijker dan ooit. Door samenwerking kun je dit gezamenlijk aanpakken waardoor onderzoekend leren, kritisch denken en burgerschapsvorming een steviger plek krijgen in het onderwijs.